Stel cookie voorkeur in

Zorg voor leerlingen

Elke leerling is verschillend en elke leerling heeft andere behoeftes. Deze verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen hangen samen met de verschillen in intelligentie, leergeschiktheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, lichamelijke condities en de sociaal-culturele achtergrond. Wij hebben als school de taak om ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn/haar recht komt. Voor sommige kinderen is het dagelijkse aanbod niet genoeg, zij hebben extra zorg nodig en daar hebben ze ook recht op.

In het zorgsysteem speelt de leerkracht een centrale rol. De leerkracht kent het kind en maakt het dagelijks mee. De leerkracht realiseert aanbod dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Het aanbod wordt specifieker naarmate de onderwijsbehoefte van het kind dit noodzakelijk maken.

De leerkracht dient verschillende niveaus van zorg te kunnen geven en in staat zijn uiteenlopende maatregelen te nemen om bij alle leerlingen een optimale leeropbrengst mogelijk te maken. De leerkracht onderhoudt de contacten met de ouders en wordt ondersteund door de intern begeleider en kan bovendien een beroep doen op kennis van andere leerkrachten.

Schoolondersteunings- profiel

Klik hier om het schoolondersteuningsprofiel van OBS 't Span in te zien.

Passend onderwijs

Passend onderwijs is een houding. Passend onderwijs gaat niet langer meer uit van de beperking van een kind, maar geeft een antwoord op de vragen ‘wat kan dit kind al en wat heeft het kind nog nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen’. Passend onderwijs wil bovendien dat elk kind onderwijs kan volgen écht dicht bij huis. Het is niet de bedoeling dat kinderen vele kilometers met een speciale bus moeten reizen. 


Zorgplicht

Met de komst van Passend onderwijs krijgen schoolbesturen zorgplicht. Zorgplicht betekent dat de school waarbij uw kind zich aanmeldt of staat ingeschreven te allen tijde moet zorgen voor een passende onderwijsplek. Dat kan een plek zijn op de eigen school met extra ondersteuning of op een andere reguliere school in de buurt maar dat kan ook een plek zijn op een speciale school. Niet u als ouder, maar de school moet voor die plek zorgen: passend onderwijs! Scholen helpen elkaar daarbij door samen te werken in samenwerkingsverbanden en scholengroepen. Ze maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.


Nieuwe structuren

Vanaf 1 augustus 2014 wordt er niet meer gewerkt met het oude landelijke systeem van indicatiestelling en zogenoemde rugzakjes. De zogeheten samenwerkingsverbanden nemen dit over. Zij worden de regisseur van alle vormen van extra zorg voor leerlingen en ontvangen daarvoor geld rechtstreeks van de overheid.
De scholen van Stichting Surplus zijn samen met andere scholen in de regio lid van het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland. Dit samenwerkingsverband bestaat op zijn beurt uit tien scholengroepen. In een scholengroep zitten scholen van verschillende schoolbesturen. Deze scholen liggen bij elkaar in de buurt. Onze school is lid van scholengroep Wierigerwaard.
 

Ondersteuning


Het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland heeft in een ondersteuningsplan beschreven welke basiszorg elke school  moet kunnen bieden. Het uitgangspunt van basisondersteuning is dat uw kind zo veel mogelijk wordt opgevangen in de eigen groep door zijn of haar eigen leerkracht. Het ondersteuningsteam (OT) van de school bewaakt dit. 
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Klik hier om het schoolondersteuningprofiel van OBS 't Span in te zien. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke specifieke breedtezorg de school uw kind kan bieden. Breedtezorg is meestal de zorg om de school heen zoals zorg van ambulante begeleiders, jeugdzorg en gedragsdeskundigen. Maar een school kan ook zelf breedtezorg in huis hebben zoals een dyslexiespecialist of een leerkracht die expert is op het gebied van autisme. 
De scholen in eenzelfde scholengroep zorgen samen voor een dekkend aanbod van alle vormen van breedtezorg. Dus als onze school in z’n eentje uw kind niet de juiste zorg kan bieden, dan kunnen wij een beroep doen op de expertise van de collega-scholen uit de scholengroep. Ook kan het ondersteuningsteam van onze scholengroep (OTG) zorgen voor een passend zogeheten ‘arrangement’ voor uw kind.
Als uw kind dieptezorg nodig heeft, dan vragen wij dit samen met u aan bij het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland. Dieptezorg is plaatsing op een school voor speciaal onderwijs.
Speciale scholen voor kinderen met een visuele beperking en voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met een communicatieve beperking vormen een uitzondering. Zij bekijken zelf of een kind voor plaatsing in aanmerking komt.


Positie van de ouders


De positie van u als ouder verandert met de komst van passend onderwijs. Eén van de effecten van passend onderwijs moet zijn dat u niet meer van het kastje naar de muur wordt gestuurd om extra begeleiding of speciaal onderwijs voor uw kind te verkrijgen. De school dient dit te regelen. Voor meer informatie hieromtrent kunnen ouders het beste eerst aankloppen bij de directeur van onze school. Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact te leggen met het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland via info@swvkopvannoordholland.nl . 
Via de medezeggenschapsraad (MR) van onze school heeft u invloed op ons schoolondersteuningsprofiel. En via afvaardiging naar de Ondersteuningsplanraad (OPR) ook op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.
 
 
Meer informatie vindt u op de volgende websites:
www.steunpuntpassendonderwijs.nl
www.swvkopvannoordholland.nl/