Stel cookie voorkeur in

Verlofaanvragen

Verlof

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden reguliere lessen op school niet kan volgen. De overheid heeft de regels die het verzuim van leerplichtigen betreffen vastgesteld. De directie van de school is gehouden de verzuimregeling naar de letter toe te passen. Elk ongeoorloofd verzuim moet gemeld worden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de leerplichtwet kan  ook gevolgen hebben  voor school. We verzoeken u dringend alleen dan een aanvraag in te dienen wanneer het echt niet anders kan.

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat de wet op de leerplicht van toepassing is. De wet kent drie mogelijkheden om vrij te krijgen van school: vakantie, gewichtige omstandigheden of godsdienstverplichtingen.

a. Vakantieverlof

Verlof kan uitsluitend worden aangevraagd indien het voor één van de ouders niet  mogelijk is om in het schooljaar  twee weken op vakantie te gaan en een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof tijdens de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Vakantieverlof (vanwege bovengenoemde reden) kan slechts één keer per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien dagen. De aangevraagde periode mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.

b. Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Gewichtige omstandigheden zijn bijv. verhuizing, huwelijk, of huwelijks- of ambtsjubileum. Bij ernstige ziekte of bij overlijden in de familie. Het verlofverzoek moet vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de reden schriftelijk worden ingediend bij de directeur van de school. Maximaal kunnen tien dagen worden aangevraagd.

c. Godsdienstige verplichtingen

Een verzoek om extra verlof ingeval van godsdienstige of levensbeschouwelijke verplichtingen dient vooraf tenminste twee dagen voor de verhindering te worden ingediend bij de directeur van de school.

Elk verlof dient schriftelijk te worden aangevraagd bij de directeur. Aanvraagformulieren zijn op school te verkrijgen.

Per schooljaar mogen in bovengenoemde gevallen maximaal 10 dagen extra verlof worden gegeven, dit ter beoordeling van de directeur. Indien het verlof meer dan 10 dagen betreft, dient dit te worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar van de kop van Noord Holland.

De eerste twee weken van het schooljaar kan geen verlof gegeven worden.

Elk verzuim dat zonder toestemming van de directeur ontstaat, is ongeoorloofd en wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Als naar uw mening het gevraagde verlof ten onrechte wordt geweigerd, kunt u hiertegen in beroep gaan. De directeur kan u hierover informeren.

Bovenstaande regeling geldt voor alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de regio.